1. Inleiding

De website Energie-Vergelijker.be en alle toepassingen of software beschikbaar op de website zijn in het bezit van en worden geëxploiteerd door het bedrijf Wikipower, met maatschappelijke zetel te rue Natalis 2, 4020 Luik (België) (BE 0840.194.796 – RPR Luik). De benaming Energie-Vergelijker.be is de commerciële naam van Wikipower in het kader van zijn diensten als energievergelijker en de inschrijving voor energieaanbiedingen voor rekening van de gebruiker.
Het gebruik van de websites ‘Comparateur-Energie.be’, ‘Energie-Vergelijker.be’ en ‘Energyprice.be’ impliceert jouw  volledige aanvaarding van alle algemene gebruiksvoorwaarden en van het privacy- en cookiebeleid van Wikipower die je erkent te hebben gelezen. Je vindt ze HIER. Energie-Vergelijker.be is bovendien onderworpen aan de bijzondere voorwaarden die je erkent te hebben gelezen en aanvaard door het vakje aan te vinken dat wordt weergegeven op het vergelijkingsformulier.

Deze bijzondere voorwaarden zijn van toepassing voor het gebruik van de toepassing ‘Energie-Vergelijker.be’, naast de algemene gebruiksvoorwaarden en ons privacy– en cookiebeleid.

Bij tegenstrijdigheden tussen deze bijzondere gebruiksvoorwaarden enerzijds en de algemene gebruiksvoorwaarden en/of het privacy- en cookiebeleid van Wikipower anderzijds, zijn de bepalingen van de bijzondere gebruiksvoorwaarden van de vergelijker doorslaggevend.

2. Algemene beschouwingen

De dienst die op deze website wordt aangeboden door Energie-Vergelijker.be, is gratis voor de gebruikers.

Het doel van Energie-Vergelijker.be is zowel particulieren als bedrijven te laten profiteren van de liberalisering van de energiemarkt om snel en makkelijk van energieleverancier te veranderen en zo te besparen op hun energiefactuur.

Het energieleveringscontract dat via onze website zou worden afgesloten, is uitsluitend van toepassing op jou en een leverancier die op onze website staat vermeld. Energie-Vergelijker.be fungeert als derde met betrekking tot dat contract. Energie-Vergelijker.be treedt enkel op als tussenpersoon voor de invoering van je gegevens bij de afsluiting van een contract tussen jou als gebruiker en een vermelde energieleverancier.

De gebruiker van de website Energie-Vergelijker.be verbindt zich ertoe, vóór de definitieve afsluiting van een energieleveringscontract bij een leverancier, de algemene voorwaarden en de bijzondere voorwaarden van zijn contract bij die leverancier te lezen en te aanvaarden.

De gebruiker erkent en aanvaardt dat de online inschatting van zijn elektriciteits- of gasverbruik op Energie-Vergelijker.be slechts een inschatting is en bijgevolg bij benadering blijft.

Bovendien hebben wij geen enkele controle over de kwaliteit van de aanbiedingen voor de levering van energie en op de waarheid of correctheid van de inhoud van deze aanbiedingen. Elke aanwijzing over de tarieven en voorwaarden van leveringen op onze website, toepassing of tool, wordt enkel informatief gegeven.

 • De aanbiedingen die worden weergegeven op Energie-Vergelijker.be worden enkel gerangschikt op basis van de prijs in oplopende volgorde;
 • De website Energie-Vergelijker.be wordt vergoed door de energieleveranciers die aanwezig zijn op de site wanneer je één van de voorgestelde aanbiedingen kiest. Deze vergoeding heeft echter geen impact op de rangschikking van de voorgestelde aanbiedingen of op je tarief;
 • De vergeleken aanbiedingen vertegenwoordigen alle aanbiedingen op de markt van de energieleveranciers bij wie het mogelijk is om online in te tekenen.

3. Bijwerking van de tarieven

De prijzen en promoties van alle leveranciers in België worden elke maand bijgewerkt op de website Energie-Vergelijker.be. Elke eerste werkdag van de maand wordt een eerste bijwerking gedaan op basis van de tariefkaarten die op die datum publiekelijk beschikbaar zijn. Vervolgens worden de tarieven toegevoegd naarmate de leveranciers ze publiceren.

4. Methodologie

Energie-Vergelijker.be vergelijkt de producten van alle leveranciers die actief zijn op de elektriciteits- en gasmarkt in België, rekening houdend met de informatie die wordt ingevoerd door de gebruiker in het vergelijkingsformulier.

De gebruiker kan met name de volgende informatie doorgeven:

 • Zijn jaarlijkse verbruik;
 • Zijn huidige leverancier en aanbieding;
 • De omvang van zijn huishouden;
 • Enz.

De ingegeven info kan door Wikipower hergebruikt worden indien de gebruiker een andere vergelijker gebruikt die Wikipower toebehoort, in zoverre de ingegeven info relevant is voor die andere vergelijker. Hoe dan ook worden de ingegeven gevens nooit langer dan na 30 maanden opeenvolgende inactiviteit van de gebruiker bewaard. Wordt er een gebruikersaccount aangemaakt, dan zullen de ingegeven gegevens de gehele duur van het account bewaard worden tot 30 maanden na het sluiten van de account. De ingegeven gegevens worden conform ons privacybeleid behandeld.

Wanneer de gebruiker zijn jaarlijkse verbruik en zijn huidige leverancier en aanbieding invoert, wordt deze informatie gebruikt om de mogelijke besparingen te berekenen bij een verandering van leverancier.

Geeft de gebruiker enkel zijn leverancier door, dan wordt de standaardaanbieding van de leverancier gebruikt voor de vergelijking. De standaardaanbieding is het meest gangbare tarief bij de desbetreffende leverancier. De gebruiker kan op elk moment de standaardaanbieding veranderen in het tarief van zijn keuze.

Kent de gebruiker zijn verbruik niet, dan wordt het verbruik geschat op basis van de omvang van zijn huishouden.

In de drie gevallen hierboven berust de vergelijking op de hypothese volgens dewelke het huidige energieleveringscontract van de gebruiker zou worden vernieuwd in de lopende maand met de prijzen van de tariefkaart van diezelfde maand. Op basis van die tariefkaart worden de mogelijke besparingen berekend.

Wordt de huidige leverancier tot slot niet doorgegeven, dan wordt enkel het jaarbedrag van de factuur weergegeven op de resultatenpagina. In dat geval wordt geen besparing vermeld.

Op de resultatenpagina worden vervolgens de producten weergegeven in aflopende volgorde, van de financieel meest interessante aanbieding tot de duurste aanbieding.

Ter informatie wordt bovendien de score van Greenpeace weergegeven. Deze heeft echter geen impact op de weergavevolgorde van de leveranciers. Per leverancier wordt door Greenpeace een unieke score toegekend, los van Energie-Vergelijker.be. Surf voor meer details over de rangschikkingsmethodologie van Greenpeace naar hun website.

De aanbiedingen voor 100% groene elektriciteit betekenen dat de geleverde energie wordt gecompenseerd door garanties van oorsprong. Het 100% groene karakter van een aanbieding voor de levering van elektriciteit staat los van de Greenpeace-score.

5. Onze partners

Om een kwaliteitsvolle service te kunnen bieden, is Wikipower partnerships aangegaan met tal van leveranciers:

 • Antargaz
 • Engie
 • Energie 2030
 • Eneco
 • Essent
 • Lampiris
 • Luminus
 • Mega
 • Octa+
 • Total

Onze partners betalen Energie-Vergelijker.be een administratief forfait voor elk EAN-nummer waarvoor de klant een contract afsluit bij de geselecteerde leverancier.

6. Inschrijving voor een aanbieding via onze site en volmacht

Door het inschrijvingsformulier in te vullen op Energie-Vergelijker.be, geeft de gebruiker Energie-Vergelijker.be de opdracht (volmacht) om in zijn naam en voor zijn rekening het formulier van de betrokken aanbieding in te vullen, op de website van de leverancier, en dat met behulp van de gegevens die de gebruiker eerder had doorgegeven. Energie-Vergelijker.be zal zo op naam en voor rekening van de gebruiker een bindend energieleveringscontract afsluiten bij de door de gebruiker gekozen leverancier onder voorbehoud van zijn recht tot opzeg en/of herroeping.

De gegeven volmacht is geldig tot ze wordt herroepen. De contractuele verplichtingen die Energie-Vergelijker.be aangaat in naam van de gebruiker vóór de opzegging blijven echter van kracht. De volmacht en de diensten van Energie-Vergelijker.be lopen af zodra de klant zijn contract van de gekozen energieleverancier ontvangt.

Energie-Vergelijker.be kan bovendien de gegevens van de gebruiker meedelen aan de leverancier via een ander overdrachtsprotocol. We herinneren eraan dat het contract rechtstreeks wordt afgesloten tussen de gebruiker en de gekozen energieleverancier.

Energie-Vergelijker.be fungeert als derde ten opzichte van het contract dat werd afgesloten tussen de gebruiker en een energieleverancier en treedt dus niet op wanneer het contract moet worden vernieuwd, als bemiddelaar bij geschillen of bij elke andere actie met betrekking tot het energieleveringscontract van de gebruiker.

Bij de inschrijving voor een aanbieding via onze website, wordt de gebruiker gevraagd om het vakje ‘Ik heb de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Energie-Vergelijker.be gelezen en aanvaard, de algemene voorwaarden en het privacybeleid en de tariefkaart van de leverancier gelezen en aanvaard. Ik geef Energie-Vergelijker.be de opdracht een energieleveringscontract bij de gekozen leverancier in te geven en door de sturen. Het energieleveringscontract dat aan de gekozen leverancier wordt doorgegeven is bindend, met verplichting tot betaling, onder voorbehoud van mijn recht tot opzeg en/of herroeping.’ aan te vinken.

Zodra Energie-Vergelijker.be de aanvraag voor inschrijving voor een aanbieding ontvangt, maakt Energie-Vergelijker.be de inschrijvingsaanvraag in principe binnen de 24 uur over aan de gekozen leverancier. De gebruiker kan zich kosteloos verzetten tegen zijn inschrijvingsaanvraag door via e-mail of telefonisch contact met ons op te nemen binnen de vermelde termijn. Indien dat niet mogelijk was, beschikt de gebruiker over een termijn van 14 dagen bedenktijd om het energieleveringscontract op afstand te herroepen, overeenkomstig artikel VI.47 van het Wetboek van Economisch Recht (zie artikel 7 hieronder).

De bovenvermelde diensten van Energie-Vergelijker.be zijn gratis.

7. Herroepingsrecht

De gebruiker heeft het recht om het leveringscontract dat hij via onze website heeft afgesloten te herroepen, zonder betaling van een boete en zonder opgave van enige reden, binnen een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen vanaf de ontvangst van de bevestiging van het leveringscontract door de energieleverancier of, bij verkoop via telefoon, vanaf de datum waarop hij het leveringscontract heeft bevestigd. Om dat herroepingsrecht uit te oefenen, dient de gebruiker de energieleverancier op de hoogte te brengen van deze beslissing via een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld per brief, fax of e-mail). We raden de gebruiker daarbij aan om het model van herroepingsformulier te gebruiken dat hij kan downloaden via de website van de energieleverancier.

Indien de gebruiker heeft gevraagd om de levering van gas/elektriciteit te laten beginnen tijdens de herroepingsperiode, dient hij een bedrag te betalen dat overeenstemt met wat hij reeds heeft verbruikt op het moment dat hij de energieleverancier laat weten dat hij zijn leveringscontract opzegt.

De uitoefening van het herroepingsrecht is gratis en maakt een einde aan alle verplichtingen van de partijen.

8. Waarborg en aansprakelijkheid

Door de toepassing Energie-Vergelijker.be op onze website te gebruiken en een beroep te doen op onze diensten om in te schrijven voor een aanbieding van een leverancier, waarborgt en bevestigt de gebruiker dat:

 • Hij niet minderjarig is en de juridische bekwaamheid heeft om een contract af te sluiten;
 • Zijn inschrijvingsgegevens en de gegevens met betrekking tot zijn verbruik reële, correcte, actuele en volledige informatie is die regelmatig wordt bijgewerkt.

De gebruiker verbindt zich er in het bijzonder toe om geen valse gegevens in te voeren bij het gebruik van de toepassing. Het gaat daarbij zowel om zuiver fictieve gegevens als om gegevens van derden. De gebruiker is in die zin aansprakelijk voor de correctheid van de gegevens die hij verschaft.

Energie-Vergelijker.be kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van verlies en/of schade die rechtstreeks of onrechtstreeks wordt geleden indien de gebruiker de verplichtingen in paragraaf 7 niet naleeft. De gebruiker stelt Energie-Vergelijker.be vrij van alle kosten en schade die voortvloeien uit foutieve informatie.

Vooraleer hij een energieleveringscontract via onze website afsluit, verbindt de gebruiker zich ertoe om de algemene verkoopsvoorwaarden en het privacybeleid van de gekozen energieleverancier te lezen en te aanvaarden.

Energie-Vergelijker.be wijst elke aansprakelijkheid af indien de energieleverancier, krachtens redenen die bij wet zijn goedgekeurd, weigert om een contract af te sluiten met de gebruiker of een bijkomende garantie eist. Wij denken hierbij in het bijzonder aan situaties waarbij de energieleverancier weigert om een contract af te sluiten wegens niet-betaalde schulden bij deze leverancier of waarbij de klant verhuisd is naar een gebied dat niet door de leverancier wordt bediend.

9. Persoonlijke gegevens

In het kader van het gebruik van de Vergelijker of de inschrijving voor een aanbieding bij een leverancier, zal de gebruiker worden gevraagd om persoonlijke gegevens in te voeren. Alle meegedeelde persoonlijke gegevens worden verwerkt overeenkomstig ons beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens dat HIER beschikbaar is en dat verduidelijkt hoe wij de persoonlijke gegevens van de gebruiker verzamelen en verwerken.

10. Intellectuele eigendom

Wanneer hij Energie-Vergelijker.be gebruikt, beschikt de gebruiker enkel over een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de software en de toepassingen die hem ter beschikking worden gesteld via onze website te gebruiken. De gebruiker verbindt zich ertoe deze rechten enkel voor persoonlijke doeleinden te gebruiken en geen prestaties of andere operaties voor rekening van derden uit te voeren.

Alle rechten betreffende de software of de toepassingen op de website Energie-Vergelijker.be, alsook betreffende de inhoud ervan en de functionaliteiten (1) zijn de exclusieve eigendom van WIKIPOWER (met name de intellectuele rechten inzake het ontwerp en de ontwikkeling, de broncodes, copyright, commerciële merken en auteursrechten), (2) worden beschermd door de wettelijke bepalingen die op nationaal en internationaal niveau van toepassing zijn en (3) worden in geen geval geheel of gedeeltelijk overgedragen in het kader van de gebruikslicentie van de toepassing of de software.

11. Klachtenbeheer

Bij eventuele klachten, vul je het contactformulier in dat je terugvindt onderaan de startpagina of stuur je een e-mail naar info@energie-vergelijker.be. Je aanvraag wordt verwerkt binnen de 48 werkuren.

12. Algemene informatie

 • Postadres: rue Natalis 2, 4020 Luik
 • E-mailadres: info@energie-vergelijker.be
 • Telefoonnummer: 0800 37 447