Met een daling van ongeveer twee derde van de energiefactuur is het sociaal tarief de goedkoopste op de markt. Deze regeling, die wordt toegekend aan bepaalde gezinscategorieën en aan personen die specifieke uitkeringen ontvangen, zorgt ervoor dat zij kunnen genieten van verlaagde elektriciteits- en aardgastarieven bij alle Belgische energieleveranciers.

Hebt u recht op het sociaal tarief? Energie-Vergelijker vertelt u alles wat u hierover moet weten.

Overzicht

Een van de maatregelen die ons land neemt om de energiearmoede aan te pakken is het toekennen van een sociaal tarief voor energie. Ontdek de voordelen van het tarief en voor wie het werd ingevoerd.

Hoe werkt het sociaal tarief in België?

Het sociaal tarief voor energie komt overeen met het goedkoopste tarief voor elektriciteit of aardgas op de markt en met het voordeligste distributietarief van de DNB. Tot juli 2020 werd het tarief om de zes maanden berekend door de federale energieregulator, de CREG, maar nu wordt om de drie maanden een nieuw tarief vastgesteld. Het sociaal tarief is identiek in heel België, ongeacht het gewest, de leverancier (EngieLuminus, TotalEnergies, …) of de DNB. Het tarief wordt altijd uitgedrukt in c€/kWh. Er is één tarief voor aardgas maar het varieert voor elektriciteit naargelang het type meter: enkelvoudige meter, tweevoudige meter (dag/nacht) of uitsluitend nachtmeter.

De personen die recht hebben op het sociaal tarief, dat onbetwistbaar het voordeligste tarief op de markt is, betalen overigens geen huurgeld voor hun elektriciteits- of aardgasmeter. Het doel van deze maatregel? Hulp bieden aan consumenten die zich in een ingewikkelde of zelfs precaire financiële situatie bevinden.

Meer weten? Contacteer ons op info@energie-vergelijker.be.

>> Lees ook: Vast of variabel energiecontract – wat is het voordeligst ?

Op de hoogte blijven van de energiemarkt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Tank tal van goede advies om uw energiefacturen te verminderen.
Ik schrijf me in Onze beste tips elke maand!

Heb je recht op het sociaal tarief voor stroom en aardgas?

Niet alle Belgische consument komen in aanmerking voor het sociaal tarief voor aardgas of elektriciteit. Het tarief wordt enkel toegekend aan federaal of gewestelijk beschermde klanten. Uiteraard kunnen beschermde klanten nog een contract afsluiten bij de leverancier van hun keuze.

Federaal beschermde klant

Gezin dat recht heeft op een sociale uitkeringDe overheid heeft een aantal criteria vastgelegd om een federaal beschermde klant te worden. Ze kent het sociaal tarief enkel toe als de consumenten, of iemand die bij hen gedomicilieerd is, een van de volgende vier tegemoetkomingen ontvangt:

  1. Tegemoetkomingen van het OCMW (CPAS in Wallonië) zoals een leefloon of een gelijkwaardige financiële maatschappelijke dienstverlening, een maatschappelijke steun geheel of gedeeltelijk door de staat ten laste genomen, een tegemoetkoming voor gehandicapteneen of een voorschot op de inkomensgarantie voor ouderen.
  2. Tegemoetkomingen van de Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid Directie Personen met een Handicap (FOD SZ DGPH): het gaat bijvoorbeeld om de integratietegemoetkoming, de inkomensvervangende tegemoetkoming, de tegemoetkoming voor hulp van derden en de tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van 65%.
  3. Tegemoetkomingen van de Federale Pensioendienst (FPD): inkomensgarantie voor ouderen (IGO), tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, tegemoetkoming als persoon met een handicap op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van minstens 65% en tegemoetkoming voor hulp van derden.
  4. Tegemoetkomingen voor huurders van een sociaal appartement met een collectief verwarmingssysteem op aardgas, als het gebouw verhuurd wordt door een sociale huisvestingsmaatschappij, een gewestelijke huisvestingsmaatschappij, een erkend sociaal verhuurkantoor of het OCMW.

Sommige gewestelijke tegemoetkomingen geven ook toegang tot het federale sociaal tarief:

  1. Een zorgbudget voor ouderen via de Zorgkas waarbij deze aangelosten zijn in Vlaanderen. Een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden via IRISCARE in Brussel, via AVIQ in Wallonië en via FOD SZ DGPH in de Duitstalige Gemeenschap.
  2. Een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte via het agentschap Opgroeien, team Zorgtoeslagevaluatie in het Vlaamse Gewest. Een door de FOD SZ DGPH (of AVIQ) erkende bijkomende kinderbijslag voor kinderen getroffen door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid in Brussel, Wallonië en in de Duitstalige gemeenschap.

Opgelet: als je een tegemoetkoming van een ziekenfonds, een verzekeringsmaatschappij of een pensioen van de openbare sector ontvangt, of zelfs het ‘artikel 60’ van OCMW geniet, heb je geen recht op het sociaal tarief voor elektriciteit of aardgas. Het sociaal tarief is eveneens niet van toepassing voor tweede verblijfplaatsen, tijdelijke aansluitingen, de gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen en voor professionele klanten of klanten die in financiële problemen zitten.

Klant die recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming (BVT)

Het BVT-statuut (‘Begunstigde van een verhoogde tegemoetkoming’) is een recht dat door de mutualiteit toegekend wordt. Hierdoor word je beter vergoed voor je medische kosten en zorgen. Gezien de huidige context van energiecrisis hebben klanten met een verhoogde tegemoetkoming tijdelijk recht op het sociaal tarief tot en met 30 september 2022. Verschillende categorieën consumenten komen in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming:

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen!
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

Gewestelijk beschermde klant

In Vlaanderen bestaat er geen gewestelijke bescherming van consumenten met betrekking tot energie.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan iedere consument die schulden heeft bij zijn energieleverancier en die een aanmaning heeft ontvangen het statuut van beschermde klant aanvragen. Met dat statuut, dat op basis van het belastbare gezinsinkomen en de gezinssamenstelling wordt toegekend, wordt het energiecontract bij de leverancier opgeschort en Sibelga neemt dan de energielevering voor zijn rekening aan het sociaal tarief. Zodra de schulden afbetaald zijn, eindigt het statuut.

In Wallonië kunnen regionaal beschermde klanten van het sociaal tarief genieten op voorwaarde dat zij door hun distributienetbeheerder (ORES, Resa, AIEG, …) van energie worden voorzien. In dat geval treedt de DNB op als sociale leverancier. Wanneer de klant overschakelt naar de DNB wordt het energiecontract bij zijn commerciële leverancier automatisch beëindigd, zonder dat hij een verbrekingsvergoeding moet betalen.

Ter info, het statuut van de regionaal beschermde klant wordt toegekend aan klanten die in de schulden zitten. Dat omvat consumenten in financieel opvoedende begeleiging, schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling bij hun OCMW of bij een erkende instelling.

Wist je dat? Het Waals Gewest biedt beschermde klanten niet alleen de mogelijkheid om zich te laten bevoorraden door hun DNB en van het sociaal tarief te genieten, maar zorgt ook voor de gratis plaatsing van een budgetmeter. Dit apparaat werkt met een prepaidkaart en zorgt ervoor dat de gezinnen hun budget beter kunnen beheren.

Wil je meer weten over de categorieën van rechthebbenden in elk gewest? Neem dan contact op met je OCMW of je gewestelijke regulator:

[Speciaal COVID-19] Beschermde klant

Naar aanleiding van de COVID-19-pandemie en de precaire situaties die deze veroorzaakte, heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het statuut van beschermde klant uitgebreid. Om de impact van de pandemie en zijn gevolgen te compenseren, heeft de Waalse regering van haar kant een nieuwe categorie van regionale bescherming gedefinieerd: de conjunctureel beschermde klant.

Begunstigden van die statuten kunnen het sociaal tarief genieten voor de levering van elektriciteit en/of aardgas gedurende 1 jaar. Tijdens deze periode worden de (conjunctureel) beschermde klanten met energie bevoorraad door hun netbeheerder.

De consumenten die in Brussel in aanmerking komen voor het uitgebreide beschermingsstatuut zijn degenen die een ingebrekestelling van hun energieleverancier hebben ontvangen en die tevens ofwel tussen 1 februari 2020 en 30 juni 2021 minstens 14 dagen in tijdelijke werkloosheid gesteld waren ofwel van het overbruggingsrecht gebruik maakten als zelfstandigen.

De conjuncturele maatregel, die op 10 oktober 2020 in werking getreden is in Wallonië, heeft als doel om mensen met een beperkt inkomen of die financieel zwaar getroffen zijn te beschermen en te ondersteunen. De toekenning van dit economische statuut is zopas verlengd tot 31 augustus 2022, om de historische stijging van de energieprijzen tegen te gaan.

Deze categorie omvat:

  • de mensen die minstens 14 dagen in tijdelijke werkloosheid waren gesteld wegens de coronapandemie of om economische redenen;
  • de mensen die een uitkering ontvangen als volledig werklozen;
  • de zelfstandigen die het overbruggingsrecht genieten;
  • de personen voor wie het OCMW of een sociale dienst erkende dat ze het moeilijk hebben om hun energiefacturen te betalen.

De betrokken klanten in beide regio zullen dus tijdelijk lagere energiefacturen ontvangen. Tijdens deze periode van 1 jaar zullen zij ook een betalingsplan met hun leverancier kunnen opstellen om hun schulden te vereffenen.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Wat moet ik doen om van het sociaal tarief voor elektriciteit of aardgas te genieten?

De stappen die u moet ondernemen om het sociaal tarief voor elektriciteit of aardgas te verkrijgen hangen af van uw statuut: federaal beschermde klant of regionaal beschermde klant. Attest als bewijs van het sociaal tarief van de klant

Als u een federaal beschermde klant bent, moet u in principe niets doen: uw energieleverancier kent u automatisch het sociaal tarief toe dankzij de informatie van de FOD Economie. Deze informatie wordt echter slechts om de drie maanden toegezonden. Indien u een nieuwe rechthebbende bent of als u van energieleverancier veranderd bent, duurt het soms even voor u het sociaal tarief ontvangt. Stelt u na drie maanden vast dat uw dossier nog steeds niet in orde is? Vraag dan een attest bij de betreffende instelling (FOD Sociale Zekerheid, RVP of OCMW) en stuur het attest naar uw energieleverancier of DNB als laatstgenoemde uw aansluiting voorziet.

Opgelet: als huurder van een sociaal appartement kunt u geen automatische procedure volgen. U moet bij de gebouwbeheerder navragen of het sociaal tarief voor de verwarming op aardgas wel degelijk van toepassing is voor het gebouw.

Als u een regionaal beschermde klant bent, dient u uw DNB te contacteren en hem elk jaar een document van het OCMW (of schuldbemiddelingscentrum) te overhandigen als bewijs van uw statuut. De instelling is verplicht om binnen vijf werkdagen de goede ontvangst van uw schrijven te bevestigen en te vermelden of u al dan niet recht hebt op het sociaal tarief voor elektriciteit of aardgas.

Opgelet: u hebt geen recht meer op het sociaal tarief als u uw uitkering verliest. Is dat voor u het geval? Ontdek hoe u het beste energieaanbod kunt verkrijgen om verder van een interessant tarief te kunnen genieten! Hebt u hulp nodig? Bel onze adviseurs op het nummer 0800 37 369 of stuur een e-mail naar (info@energie-vergelijker.be).

Hom kom ik aan een attest voor het sociaal tarief?

U moet uw attest aanvragen bij de instelling die overeenstemt met uw sociale categorie, zoals het OCMW van uw gemeente, de FOD Sociale Zekerheid of de Federale Overheidsdienst Pensioenen. Zodra u het hebt ontvangen, moet u een papieren versie naar uw energieleverancier sturen. Houd er rekening mee dat het attest slechts geldig is voor het vermelde jaar, wat betekent dat u het elk jaar moet vernieuwen.

Denk eraan een attest van gezinssamenstelling bij uw attest te voegen, als u niet de houder bent van het sociaal tarief in uw gezin, maar wel van uw energiecontracten. U kunt dit aanvragen bij uw gemeente.

Hoeveel bedraagt het sociaal tarief voor aardgas en stroom?

Je kunt van meerdere sociale tarieven genieten. Als je een elektriciteitsmeter en een gasmeter hebt, kun je voor beide van een voorkeurtarief genieten. Zo kun je je energiefactuur drastisch verlagen, vooral als je je verbruik goed in het oog houdt.

Ter herinnering: het sociaal tarief is altijd het goedkoopste commerciële tarief op de markt op elk moment. Dit betekent dat de gemiddelde energiefactuur met bijna twee derde daalt.

Hieronder vindt u het sociaal tarief voor elektriciteit en aardgas van 1 april tot en met 30 juni 2022.

 
 Onderdelen van de factuur Enkelvoudig sociaal tarief (c€/kWh) Tweevoudig sociaal tarief (c€/kWh) Sociaal tarief uitsluitend nacht (c€/kWh)
Dag Nacht
Energie 15,251 16,001 13,099 9,117
Distributie 6,656 6,656 5,029 3,827
Transport 1,000 1,000 1,000 1,000
Totaal 22,907 23,657 19,128 13,944
 
 Onderdelen van de factuur Sociaal tarief (c€/kWh)
Energie 2,016
Distributie 0,674
Transport 0,156
Totaal 2,846

*Deze prijzen houden geen rekening met de federale bijdrage, de aansluitingskosten in Wallonië en de energiefondsbijdrage in Vlaanderen. Andere belastingen met betrekking tot transport en distributie zijn inbegrepen.

*c€ = eurocent

Wilt u die bedragen vergelijken met de energieprijzen die de leveranciers momenteel aanbieden? Geen probleem: maak een vergelijking van de tarieven voor elektriciteit en aardgas!

>> Hoe wordt de prijs van elektriciteit in 2022 bepaald?

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!
Reageren!