Als je elektriciteit en/of gas wilt verbruiken, ben je in België verplicht een energiecontract af te sluiten. Maar er zijn verschillende redenen waarom je dat contract zou willen opzeggen. Hoe zet je een contract stop dat niet meer geschikt is voor jou? Verneem hier welke stappen je dan moet ondernemen, afhankelijk van het geval.

Overzicht

Of je huidige leverancier nu Engie (Electrabel) of Mega is dan wel een andere marktspeler, heeft geen belang. In elk geval kun je je energiecontract op elk ogenblik opzeggen. En omdat goed nieuws nooit alleen komt, kun je dat doen zonder een verbrekingsvergoeding te moeten betalen.

Je wilt de sprong wagen, maar je weet niet hoe je het moet aanpakken? Het is gemakkelijk: voor elke situatie is er een gepaste werkwijze!

Je energiecontract opzeggen wegens verhuizing

Bij een verhuizing kan het een vervelend karwei lijken om elektriciteits- en/of gascontracten te regelen. Nochtans kan deze stap snel een formaliteit worden, op voorwaarde dat je enkele voorzorgsmaatregelen treft.

De eerste? Breng je leverancier enkele dagen op voorhand op de hoogte van je plannen. Vermeld vooral de precieze gewenste opzegdatum, om te vermijden dat je stroom onmiddellijk wordt afgesloten. Energiecontract-opzeggen-Een adreswijziging vereist een overdracht of beëindiging van je huidige energiecontract.

Tot slot moet je de leverancier, bij voorkeur met behulp van het energieovernamedocument, de stand van je elektriciteits- en/of gasmeter meedelen, die je op de dag van je vertrek hebt genoteerd. Deze laatste procedure is even belangrijk als de voorgaande, want dit maakt het mogelijk om onderscheid te maken tussen je energieverbruik en dat van de toekomstige bewoner van het adres.

Zodra de leverancier de opmetingen heeft ontvangen, stelt hij een afrekening op, op basis van het verbruik in kilowattuur (kWh), tussen de laatste afrekening en de datum van de verhuizing. Die vormt het bewijs voor de effectieve verbreking van het contract.

Ter informatie, de gas- of elektriciteitsleverancier stelt zeer vaak voor om het contract over te zetten naar het nieuwe adres van de klant, wanneer die zijn wens uit om het contract te beëindigen. Een verhuizing is echter een goede gelegenheid om de energieprijzen te vergelijken om geld te besparen. Veranderen van leverancier kan dan het beste alternatief blijken te zijn, vanuit financieel oogpunt. In dat geval moet je een nieuw contract onderschrijven voor je volgende woonplaats, ongeveer twee weken voor je verhuizing. Die termijn geeft de netbeheerder de mogelijkheid om tussenbeide te komen voor de eventuele opening van de elektriciteits- of gasmeter.

Je energiecontract opzeggen wegens verandering van leverancier

Sinds de vrijmaking van de energiesector is elke consument vrij om te veranderen van elektriciteits- en/of gasleverancier. Een buitenkansje als je weet dat sommige bedrijven aantrekkelijke promoties aanbieden op de prijs per kWh elektriciteit of gas of op het bedrag van de jaarlijkse heffing.

Bovendien kan de opzegging, ongeacht de duur van het energieleveringscontract, om het even wanneer plaatsvinden. Nog een voordeel: het kost de consument weinig moeite, want hij moet alleen een gas- of elektriciteitsleverancier en een formule kiezen. Want de nieuwe leverancier zorgt voor de beëindiging van het lopende contract en de inwerkingtreding van het nieuwe contract op de gewenste datum, rekening houdend met een opzegtermijn van minstens een maand.

In de praktijk begint het nieuwe contract over het algemeen op de 1e dag van de volgende maand. Indien de aanvraag voor opzegging bijvoorbeeld op 15 oktober wordt ingediend, dan zullen de tarieven die op die datum worden ondertekend, worden toegepast vanaf 1 december.

Wist u dat? Klant worden bij een andere leverancier impliceert in geen enkel geval dat de elektriciteits- of gasmeter moet worden vervangen. Bovendien is het mogelijk om een verschillende leverancier te kiezen voor deze twee energiebronnen.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking

Je energiecontract opzeggen wegens contractwijziging

De leverancier heeft het recht om de contractuele voorwaarden te wijzigen, indien hij zijn klant minstens twee maanden op voorhand verwittigt van de geplande wijzigingen. De consument is echter niet verplicht om die wijzigingen te aanvaarden, hij kan het energiecontract opzeggen met inachtneming van de opgelegde opzegtermijn.

Opzegging in het kader van een huis-aan-huisverkoop

Energiecontract-opzeggen-Huis-aan-huisverkoop van een energiecontract.Om hun klantenportefeuille uit te breiden, maken sommige leveranciers gebruik van deur-aan-deurverkoop. Tijdens hun bezoek beweren de commercieel afgevaardigden zeer scherpe tarieven aan te bieden, terwijl dat in werkelijkheid niet noodzakelijk zo is. Zo zijn er veel consumenten die hun beslissing betreuren, wanneer ze beseffen dat het contract in kwestie niet beantwoordt aan hun behoeften of hoge prijzen voor gas of elektriciteit hanteert. Wie zijn energiefactuur begrijpt, komt niet bedot uit.

Om te achterhalen of het contract dat u net hebt afgesloten, geschikt is voor uw situatie, kunt u contact opnemen met onze energieadviseurs op het nummer 0800 37 447, van 09u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u30, of via mail op het adres info@energie-vergelijker.be.

Teneinde een veelvoud aan conflicten te vermijden, laat de wet de consument gelukkig toe om zijn mening te herzien en is er een herroepingstermijn van 14 kalenderdagen voorzien. Dit lijkt op een proefperiode, het gaat dus niet echt om een opzegging, want in dat geval had de klant gedurende minstens een maand moeten kunnen gebruikmaken van het voorstel.

Niet alleen kan de consument de overeenkomst herroepen, in sommige gevallen kan hij een annulatiebeding doen gelden. Dit beding annuleert de overeenkomst, alsof deze nooit bestaan heeft. Het beding treedt in werking wanneer een voorwaarde nietig is of als er bedrog aan het licht is gekomen.

Of er nu sprake is van herroeping dan wel annulering, de stappen die moeten worden ondernomen, kunnen als volgt worden samengevat: een aangetekende brief met ontvangstbewijs of een e-mail sturen naar de betrokken leverancier. Aarzel niet om contact op te nemen met onze medewerkers, om zeker te zijn van de methode die wordt aanvaard door de onderneming.

Dankzij Energie-Vergelijker.be profiteer je van promoties, kortingen en exclusieve voordelen!
Nu gratis vergelijken Ik bespaar tot 275 euro

Opzegging van het contract door de elektriciteits- of gasleverancier

De energiecontracten voor bepaalde duur worden over het algemeen stilzwijgend verlengd, indien geen enkele partij het contract wenst te beëindigen. Dat betekent dat net zoals de klant, ook de leverancier kan beslissen om het contract te beëindigen. Een mogelijkheid die ook wordt geboden als het contract voor onbepaalde duur is afgesloten.

De leverancier moet zijn klant echter twee maanden op voorhand op de hoogte brengen van zijn plannen zodat hij tijd heeft om een andere leverancier te zoeken.

Je energiecontract opzeggen zonder speciale reden

Het is mogelijk dat een klant zijn contract wenst te beëindigen, omdat hij gewoon geen contract meer op zijn naam nodig heeft. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren als hij gaat samenwonen met iemand die al een contract heeft, of als een eigenaar tijdelijk naar het buitenland gaat en geen energiecontract wil afsluiten voor een leegstaande woning. Een overlijden kan natuurlijk ook een reden zijn om een contract te beëindigen.

Dat type opzegging is wellicht het eenvoudigst, want het volstaat om de leverancier op de hoogte te brengen van de wens om het contract op te zeggen. Het contract eindigt dan na een periode van minstens een maand (opzegtermijn).

Opzegbrief voor een elektriciteits- of gascontract

Hieronder en ook in pdf-formaat vindt u een voorbeeld van een opzegbrief voor energiecontracten. Die kun je aanpassen aan jouw situatie, en jouw persoonlijke gegevens toevoegen.

[Voornaam en naam]
[Straat en nummer]
[Postcode en stad]
[Klantnummer]

[Naam van de leverancier]
[Adres]
[Postcode en stad]

[Stad], [Datum]

Betreft: opzegging van mijn energiecontract

Mevrouw, mijnheer,

Gelieve hierbij te noteren dat ik mijn [elektriciteits-/gas-] contract opzeg vanaf de [gewenste Opzegdatum]. Deze datum houdt rekening met de opzegtermijn die is vastgelegd in de algemene voorwaarden van dit contract. Bijgevolg is er geen enkele verbrekingsvergoeding verschuldigd.

Ik verzoek u ook om schriftelijk de effectieve opzegdatum te bevestigen en een afrekening over te maken. Ik kijk uit naar uw bericht.

Met vriendelijke groeten,

[Voornaam Naam]

[Handtekening]

Opzegkosten en opzegtermijn: wat je moet onthouden

In België kun je op elk ogenblik je gas- of elektriciteitscontract opzeggen. Ongeacht je leverancier, de ingeroepen reden of het type contract (bepaalde of onbepaalde duur, vaste of variabele energieprijs). Bovendien is dit volledig gratis op voorwaarde dat een opzegtermijn van minstens 30 dagen in acht wordt genomen. We herinneren eraan dat dit niet geldt voor een verhuizing.

De CREG overweegt de opzeggingsvergoeding tijdelijk te herinvoeren

Aangezien de huidige context van historische stijging van de energieprijzen heeft de CREG, de federale regulator, op maandag 28 maart het tijdelijke herinvoeren van de opzeggingsvergoeding naar voren gebracht bij de vroegtijdige stopzetting van vaste energiecontracten.

Sinds enkele weken bieden veel leveranciers geen vaste contracten meer aan om zich tegen een mogelijke toename van contractopzeggingen te beschermen als de energieprijzen dalen. Om dan diezelfde leveranciers aan te moedigen dat soort contracten opnieuw op de markt te zetten, overweegt de CREG het systeem van verbrekingsvergoedingen opnieuw te introduceren, dat in 2012 afgeschaft werd.

Wees toch gerust: die maatregel is nog niet ingevoerd en moet nog besproken worden met alle betrokken partijen.

Op de hoogte blijven van de energiemarkt? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief! Tank tal van goede advies om uw energiefacturen te verminderen.
Ik schrijf me in Onze beste tips elke maand!

Goed om te weten: Bij geschil met de leverancier over de verbreking van je energiecontract, dan kun je je wenden tot de Ombudsdienst voor Energie. Deze dienst zal je klacht wel pas behandelen, als je kunt aantonen dat je zelf al hebt geprobeerd om het conflict in der minne op te lossen. Dit kan bijvoorbeeld zijn ontstaan uit de poging van de leverancier om verbrekingsvergoedingen aan te rekenen, of uit zijn weigering om, in geval van voortijdig vertrek, een korting die werd beloofd bij de afsluiting van het contract, toe te kennen.

Vergelijk nu de prijs van elektriciteit en aardgas en bespaar op uw globale energiefactuur ! Kies voor het beste stroom- en/of aardgasaanbod en bespaar tot 225 euro. Ontdek welk bedrag jij bespaart.
Ik vergelijk en bespaar Gratis vergelijking