Van alle verbintenissen uit het Belgisch interfederaal Energiepact uit 2018 is de kernuitstap tegen 2025 ongetwijfeld de maatregel die het meeste stof heeft doen opwaaien.

Achter deze beslissing zit de door Europa opgelegde ambitieuze klimaatdoelstelling om tegen 2050 op 100% hernieuwbare energie te draaien. Dit scenario heeft felle voorstanders maar ook hevige tegenstanders en staat centraal in de energieovergang, die bepalend wordtvoor de toekomst van de Belgische energiesector.

Struikelblokken bij een kernuitstap in België

Het Belgische kernpark is momenteel goed voor één derde van de stroomproductie (iets minder dan 6 GW) en de helft van de energie die in de Belgische energiemix wordt geproduceerd. De thermische capaciteit die moet worden bereikt om het zonder kernenergie te kunnen stellen wordt op 3,6 GW geschat.

Volgens stroomtransportnetbeheerder Elia zal de bouw van nieuwe thermische centrales voor koolstofhoudende fossiele brandstoffen (aardgas, olie, steenkool) in eender welk scenario noodzakelijk blijven, willen we de bevoorrading veilig stellen zonder de energieafhankelijkheid van België te verhogen.

Kerncentrales - thermische centrale - energie-vergelijker

Damien Ernst, specialist op vlak van energie van de universiteit van Luik, stelt dat de investering van de producenten in aardgascentrales een aanzienlijke financiële en milieukost zal hebben. Niet alleen zal de energiefactuur stijgen, door de sluiting van de centrales zullen ook heel wat banen verloren gaan.

Kunnen we er dan ook redelijkerwijze vanuit gaan dat we de Europese doelstellingen zullen halen en de broeikasgassen terugdringen, terwijl tegelijk de energiebevoorrading en de prijsstabiliteit in België gegarandeerd blijft?

Wat zijn de argumenten voor een kernuitstap in 2025?

De voorstanders van een kernuitstap tegen 2025, onder wie volksvertegenwoordiger en fractieleider van Ecolo/Groen Jean-Marc Nollet, zeggen volmondig ja! Aan argumenten en alternatieven ontbreekt het hen alvast niet:

  • De ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen op land, op zee en via de zon zou de ontbrekende 3,6 GW kunnen leveren;
  • De ontwikkeling van hernieuwbare energie zou 4 keer meer banen per MWh opleveren dan kernenergie;
  • Op termijn kunnen we dankzij de productie van koolstofvrije elektriciteit de broeikasgassen terugdringen en de door Europa bepaalde doelstellingen halen;
  • De renovatie van een kerncentrale (of de bouw van een nieuwe reactor) is duurder dan de ontmanteling ervan ;
  • De hernieuwbare energie is in het Belgische productiepark aan een opmars bezig, met een steeds groter aandeel van intermitterende energiebronnen (zonne- en windenergie);
  • En de aanvullende energie, die de kleine private producenten terugleveren aan het net, zou de bevoorrading mee veilig kunnen stellen;
  • De kost voor hernieuwbare energie blijft spectaculair dalen (windenergie is goedkoper dan kernenergie);

We mogen tenslotte ook niet vergeten dat

  • kernenergie geen propere energie is aangezien de opslag van radioactief afval schadelijk is voor het milieu;
  • Mocht er zich een nucleair incident voordoen dan wordt niet enkel het Belgische grondgebied getroffen maar ook Nederland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg.

De oplossing zou er dus in bestaan om een deel van het eventuele stroomtekort te compenseren door een betere energie-efficiëntie, door meer opslagcapaciteit (om de productie-overschotten van de huishoudens op te slaan) en door de verdere ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen, die voor banen zal zorgen en de bevoorrading zal garanderen.

Windmolens - hernieuwbare energie - energie-vergelijker

Wat is de impact op de energiefactuur van de Belgische consumenten?

Volgens een studie besteld door minister van Energie Marie-Christine Marghem, zou de kernuitstap vanaf 2025; amper 15€ excl. btw per jaar en per huishouden kosten. N-VA-volksvertegenwoordiger Bert Wollants stelt dan weer dat die gemiddelde extra kost per jaar en per huishouden50€ zou bedragen.

Beide theorieën worden door Ecolo tegengesproken. Volgens hen overschatten deze ramingen de kosten van de alternatieven, onderschatten ze de kost voor het langer openhouden van de kernreactoren en houden ze geen rekening met de economische kost van het kernrisico.

Volgens Jean-Marc Nollet is “een kernuitstap in 2025 noodzakelijk en haalbaar, zonder al te veel impact op de uitstoot van broeikasgassen, noch op onze factuur”. Het zou zelfs de goedkoopste oplossing zijn. Als we tenminste meteen werk maken van een efficiënt beleid en de nodige maatregelen treffen!

Waar wacht je dus op om je steentje bij te dragen en te kiezen voor een groenestroomleverancier, die zwaar in hernieuwbare energie investeert?

Bron :

Reageren!