Al sinds 2018 pleiten spelers op de energiemarkt en armoedebestrijdingsorganisaties samen voor een vereenvoudigde energiefactuur om consument meer inzicht te geven in zijn factuur. Nu is het eindelijk zover! Vanaf 1 januari 2022 wordt leveranciers gevraagd hun klanten een vereenvoudigde factuur op te sturen, die op 1 A4-pagina past. Wat kan je op deze vereenvoudigde energiefactuur terugvinden?

Veel Belgische consumenten begrijpen hun energiefactuur niet

Voor vele miljoenen burgers blijft de energiefactuur een vaag en moeilijk te begrijpen document. Dit is het geval voor niet minder dan 41% van de bevolking. Jawel, bijna de helft van de Belgische consumenten, waarvan velen zich in een financieel precaire situatie bevinden, is van mening dat zij hun energiefactuur niet helemaal begrijpen. Dat komt omdat een energiefactuur veel informatie bevat, die vrij complex gestructureerd is.

Wie zijn elektriciteits- of gasfactuur grondig analyseert, stoot al snel op allerlei termen die hij/zij misschien voor de eerste keer ziet en zeker niet voor iedereen toegankelijk zijn. Veel Belgen weten bijvoorbeeld niet welk tarief zij betalen, wat de verschillen zijn tussen voorschotfacturen, regularisatiefacturen of slotfacturen, laat staan of zij recht hebben op een specifiek tarief zoals het sociaal tarief.

>> Lees ook: De onmisbare gids om je energiefactuur te begrijpen!

Wat zegt het koninklijk besluit over de vereenvoudigde energiefactuur voor consumenten?

In april jongstleden heeft het Nationaal Comité voor de Energie van de Kamer een project gesteund om de energiefacturen voor huishoudelijke afnemers en KMO’s te vereenvoudigen. Dit koninklijk besluit zou op 1 januari 2022 in werking moeten treden.

Zich daarbij voornamelijk baserend op een publicatie uit 2018 van het Platform Armoedebestrijding van de Koning Boudewijnstichting, heeft het Nationaal Comité voor de Energie besloten dat:

 • de vereenvoudigde factuur niet meer dan twee recto-verso A4-pagina’s mag innemen;
 • de essentiële informatie voor de consument (te betalen bedrag en betaaltermijn) op de eerste bladzijde en alle aanvullende informatie in vereenvoudigde vorm op de achterzijde opgenomen moet worden;
 • de consument zelf de verzendwijze van de factuur moet kunnen kiezen. Indien de consument de factuur toch per post wenst te ontvangen, zullen de energieleveranciers verplicht zijn deze keuze zonder enige discussie te respecteren.
 • Nieuwsgierige of goed geïnformeerde klanten die meer informatie wensen over hun energiefactuur, kunnen die informatie vinden via hun online klantaccount. Deze informatie moet duidelijk worden vermeld op hun vereenvoudigde factuur.

Dit koninklijk besluit, dat unaniem door de Kamer goedgekeurd is, zal op 1 januari 2022 in werking treden, zodat de verschillende spelers op de energiemarkt (leveranciers, beheerders van distributie- en transmissienetten, regulatoren, …) tegen die tijd alle vereiste wijzigingen en acties kunnen doorvoeren voor de goede uitvoering ervan.

De vereenvoudigde energiefactuur, reeds in het leven geroepen door de Koning Boudewijnstichting in 2018

Zoals hierboven vermeld, volgt het koninklijk besluit op de publicatie van 2018 van het Platform Armoedebestrijding van de Koning Boudewijnstichting.

De werkgroep die belast was met deze publicatie over de vereenvoudiging en begrijpelijkheid van energiefacturen heeft hiertoe 15 aanbevelingen geformuleerd:

 1. groepeer de informatie in afzonderlijke rubrieken;
 2. vermeld de belangrijkste informatie op de voorpagina;
 3. het 100% digitale aspect – waaraan de leveranciers de voorkeur geven – vermijden om de consument die zich in een precaire situatie bevindt en niet altijd toegang heeft tot deze hulpmiddelen, niet uit te sluiten;
 4. stel één enkele rekening op voor gas EN elektriciteit;
 5. vereenvoudig de verschillende kostenposten;
 6. specificeer de te verrichten betalingen en, indien van toepassing, de status van de uitstaande schuld;
 7. (her)groepeer alle gegevens met betrekking tot ondersteuning (klantendienst, telefoon, enz.);
 8. (her)groepeer alle gegevens die de vergelijking van prijzen en leveranciers vergemakkelijken;
 9. voeg een vooraf ingevuld overschrijvingsformulier bij;
 10. geef duidelijk aan of het sociale tarief al dan niet van toepassing is;
 11. geef aan of de op de factuur vermelde indexen reëel of geraamd zijn;
 12. De contractvoorwaarden van het contract meedelen: naam van het contract, toegepaste prijs, berekeningsmethode (enkelvoudige of tweevoudige meter);
 13. vermeld het bedrag van de volgende voorschotfacturen;
 14. specificeer de sancties voor laattijdige betaling of wanbetaling;
 15. standaardiseer de inhoud van de factuur.

Deze aanbevelingen zijn dus, na meer dan twee jaar, gehoord en erkend door de regering.

Is de tenuitvoerlegging van het besluit per 1 januari 2022 haalbaar?

Op 6 juli 2021 heeft de bijzondere raadgevende commissie van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen (COB) het advies goedgekeurd, dat voldeed aan de bepalingen van het koninklijk besluit. Goed om te weten: “Naar een vereenvoudigde en transparante energierekening”.

Hoewel zij het project volledig steunt, heeft zij twijfels over de haalbaarheid van de tenuitvoerlegging ervan per 1 januari 2022, met name wat de bepalingen voor KMO’s betreft. Wat energie betreft, hebben kleine en middelgrote ondernemingen immers grotere en meer specifieke behoeften dan huishoudelijke afnemers.

In het advies wordt ook benadrukt dat dit decreet gelijktijdig in de drie gewesten van het land ten uitvoer gelegd moet worden met het oog op meer samenhang en gebruiksgemak.

Om de uitvoerbaarheid van het decreet te waarborgen, wordt de regering verzocht te testen of twee pagina’s (of één recto-verso pagina) volstaan om alle vereiste informatie om een energierekening goed te begrijpen, te verstrekken. Dit wordt onderzocht aan de hand van complexere verbruiksprofielen, zoals KMO’s en consumenten die het prosumententarief en het injectietarief genieten.

Spelen consum’actoren binnenkort een sleutelrol?

Parallel met dit koninklijk besluit heeft de federale regering onlangs een Europese richtlijn goedgekeurd die de energietransitie moet vereenvoudigen. Met dit besluit zou de consument dus een belangrijke en centrale speler op gebied van energie kunnen worden.

De eerste wijziging in verband met deze richtlijn is de wijze waarop van leverancier veranderd kan worden. Dit proces zal bespoedigd worden door de opzeggingstermijn terug te brengen van één maand naar drie weken. Tegen 2026 zal dit teruggebracht zijn tot slechts 24 uur.

Bovendien zal de massale opkomst van slimme meters en contracten met dynamische prijzen de centrale rol van de consument in de energiesector en in zijn vrije keuze van leverancier versterken.

Wist je dit? Bij contracten met dynamische prijzen, die momenteel alleen in Vlaanderen en bij Engie van toepassing zijn, wordt energie er in rekening gebracht volgens de schommelingen op de groothandelsmarkt. Elektriciteit wordt dus per uur aangerekend in functie van de kostprijs ervan voor de leverancier. Met deze nieuwe prijsregeling kunnen klanten die goed op hun verbruik letten, tot 15% besparen.

Wil jij weten of het dynamisch tarief voor jou voordelig is? Vergelijk dan je huidige tarief met een dynamisch contract. Een vergelijking is volledig vrijblijvend – je kan dus je gegevens ingeven, vergelijken en gewoon bij je huidige tarief blijven.

Welke energieleverancier past het beste bij jou? Maak een vergelijking om het antwoord te vinden!
Reageren!