Je hebt ongetwijfeld al gemerkt dat de duur van een energiecontract afhankelijk is van de leveranciers en van de aanbiedingen. Maar weet je ook wat dit impliceert en wat het meest voordelige is?

Overzicht

Een contract afsluiten met een energieleverancier en eventueel naar een andere overstappen om van het interessantste stroom- en/of aardgasaanbod op de markt te kunnen profiteren kan op vlak van administratie ingewikkeld lijken. Nochtans is het heel simpel, de nieuwe leverancier doet al het nodige. Wat je wel moet weten vooraleer je op een bepaald aanbod ingaat, is hoe lang je kunt genieten van de in het contract vermelde prijzen per kWh voor elektriciteit of gas. Wie zijn factuur begrijpt, vermijdt onaangename verrassingen na een aantal maanden.

Minimale duur van de leveringscontracten

In Wallonië en in Vlaanderen is de duur van de contracten afhankelijk van de energieleverancier. De consument kan kiezen voor contracten van één, twee, drie of bij sommige leveranciers zelf van vijf jaar. In Brussel daarentegen bedraagt de minimale duurtijd van een contract voor een particuliere klant drie jaar maar al naargelang de leverancier, kan die ook hoger zijn.

Goed om te weten: Eens je contract verstreken is, wordt het automatisch stilzwijgend verlengd voor een duurtijd van 12 maanden, ongeacht het gewest! Dit betekent dat de leverancier dan de tarieven zal hanteren die van toepassing zijn tijdens de maand van de verlenging. Die zullen uiteraard niet dezelfde zijn als die die je in het verleden kreeg. Of als het om een promotietarief ging, dan zal die promotie bij de verlenging vermoedelijk niet langer gelden. Kijk dus uit je doppen en vergelijk de tarieven voor aardgas en/of stroom minstens één keer per jaar.

Nut van de contractduur

Zodra je een elektriciteits- en/of aardgascontract afsluit is het op het ogenblik van de handtekening geldende tarief voor de hele duur van het contract van toepassing.

Bij een vast tarief mogen de bijdrage (€/jaar) en de energieprijs (c€/kWh) in geen geval worden gewijzigd. Zo ben je tijdens de volledige duur van het contract ingedekt tegen een eventuele stijging van de energieprijzen. Daarom raden we je aan een contract van lange duur af te sluiten, dat je nog steeds kan verbreken mochten de energieprijzen plots dalen.

In geval van variabel tarief is het de indexeringsformule die niet mag worden gewijzigd. De marge van de leverancier op jouw energielevering moet dus, net zoals de bijdrage, ongewijzigd blijven. Enkel de index van de formule zal in functie van de beursnoteringen schommelen. Dankzij een variabel tarief kun je dus de schommelingen op de markt volgen en tegelijk de marge van de leverancier blokkeren.

Grafiek met stijgingen en dalingen

Een variabel tarief biedt minder zekerheid omdat het om de drie maanden wijzigt in functie van de schommelingen op de markt.

De bijdrage voor hernieuwbare energie wordt dan weer jaarlijks door de leverancier aangepast, ongeacht of het om een vast, dan wel variabel tarief gaat.

We willen je er nog op wijzen dat de leverancier geen rechtstreekse impact heeft op de andere posten op je factuur zoals de transport- en distributiekosten en de taksen. Ze kunnen in de loop van het contract wijzigen en elke leverancier moet die wijzigingen doorrekenen aan zijn klanten. Deze andere posten op je energiefactuur zijn bij alle leveranciers dus identiek dezelfde.

Bovendien mag de leverancier de leveringen stopzetten als je je facturen niet langer betaalt. In dit geval beslist de leverancier om een einde te maken aan het energiecontract tussen beide partijen. De klant moet dan een ‘bericht einde levering’ toegestuurd krijgen, met daarin een termijn die afhankelijk is van het gewest.

Duur van de opzegtermijn

De overstap van je oude naar nieuwe leverancier duurt altijd minstens een maand, ook al kan dit soms variëren. Stel dat je op 20 augustus naar een andere leverancier overstapt, dan ontvang je de eerste levering op 1 oktober, om makkelijker de toekomstige facturen te begrijpen, aangezien er telkens een maand verbruik op vermeld staat.

Je mag ook vragen vanaf een andere datum energie te ontvangen, zolang je de opzegtermijn van minstens een maand maar respecteert. Al naargelang de algemene voorwaarden op de tariefkaarten van de leveranciers, kan echter ook de maximumtermijn tussen het ogenblik van ondertekening van de overeenkomst en de eerste dag van levering variëren.

Eens de opzegtermijn verstreken zal je distributienetwerkbeheerder je de meterstanden doorgeven, zodat je vorige leverancier je de eindafrekening, ook wel regularisatiefactuur genoemd, kan bezorgen. Ook je nieuwe leverancier krijgt die informatie om je een zo nauwkeurig mogelijke hoeveelheid energie te factureren.

Afschaffing van de verbrekings- en regularisatievergoedingen

StopbordSinds september 2012 zijn de verbrekingsvergoedingen voor particuliere klanten en kleine professionele klanten afgeschaft. Dus ook al doe je je contract niet uit, op de regularisatiefactuur zal deze vergoeding niet langer vermeld staan. Die factuur zal enkel rekening houden met het verschil tussen de voorschotten die je al hebt betaald en het totale factuurbedrag, dat op basis van je effectieve verbruik is berekend.

Mocht je te veel voorschot hebben betaald, dan ontvang je een kredietnota en krijg je het geld terugbetaald. Heb je te weinig voorschotten betaald, dan zal de leverancier je vóór het afsluiten van je rekening vragen het verschil te betalen.

Goed om te weten: Trek je uit je woning nog vóór de einddatum van je energiecontract verstreken is, dan hoef je geen opzegtermijn te respecteren. Je moet je leverancier wel een energieovernamedocument (PDF) bezorgen. Dat formulier vul je samen in met de persoon die je stroom- en/of aardgasmeters op zijn of haar naam overneemt.

Herroeping na ondertekening

Als je een contract afsluit heb je wettelijk 14 werkdagen na ontvangst van de bevestiging van het contract (elektronisch of via de post) de tijd om je contract te herroepen. Dit geldt zowel voor aardgas als elektriciteit, en overal in België. Om je contract te herroepen hoef je enkel het formulier-herroeping (PDF) in te vullen en dit ofwel via de post, ofwel per email, waarbij je een bewijs van ontvangst moet vragen, op te sturen. Loopt je contract al langer dan 14 dagen, dan kan je er steeds een einde aan maken zonder verbrekingsvergoeding maar dan ben je wel verplicht de wettelijke minimumtermijn van een maand na te leven.

Conclusie: de duurtijd is vooral een beperking voor de leverancier

KalenderDe bepalingen van een leveringscontract zijn veel dwingender voor de leverancier van elektriciteit en/of aardgas dan voor de eindklant. Je bent helemaal niet verplicht je contract volledig uit te doen. Je mag dus eender wanneer een einde maken aan je contract, ongeacht je leverancier en ongeacht de looptijd van je contract, zonder dat je daarvoor een specifieke reden moet opgeven. Deze wetgeving geldt voor private klanten en kleine professionelen die op het laagspanningsnet zijn aangesloten.

Als consument kun je concurrenten dus tegen elkaar uitspelen en voluit profiteren van de vrijmaking van de energiemarkt, om nooit nog gepeperde energiefacturen te ontvangen. Wil je de interessantste stroom- en aardgastarieven, en ook de beste promoties kennen, vergelijk dan de door de leveranciers gehanteerde prijzen of neem contact met ons op via e-mail, of telefonisch op het nummer 0800 37 447.