Milieubewuste consumenten sluiten meestal een groenestroomcontract af. Dat biedt hen echter nog geen enkele zekerheid dat ze hernieuwbare energie geleverd krijgen. Verklaringen.

Overzicht

Bij het vergelijken van elektriciteitsaanbiedingen is er één aspect dat bij een aantal consumenten altijd succes heeft: het eventuele milieuvriendelijke karakter van stroom. De reden daarvoor is dat steeds meer Belgen zich bewust zijn van hun ecologische voetafdruk. De impact van de mens op de natuur is dramatisch, met de achteruitgang van ecosystemen en de biodiversiteit als gevolg maar elke burger kan iets doen om die impact te beperken. Minder en beter consumeren, de wagen inruilen voor het openbaar vervoer of kiezen voor hernieuwbare energie bijvoorbeeld.

Een groenestroomcontract afsluiten lijkt dan ook bijna als vanzelfsprekend een goede oplossing. Maar wat behelst zo’n product in feite? Hoe kunnen energieleveranciers hernieuwbare energie aanbieden als ze er zelf geen produceren?

Wat is een groenestroomcontract?

100 % groen betekent dat de door de leverancier gecommercialiseerde elektriciteit uitsluitend is geproduceerd op basis van hernieuwbare energiebronnen. zoals zon, wind, hitte van de Aarde of ook biomassa. Wat is er zo typisch aan? Ze zijn onuitputtelijk en genereren geen afval bij de productie van elektriciteit.

Er zijn dus tal van milieuvriendelijke alternatieven maar juich niet te vroeg. Het gebruik ervan betekent immers nog niet dat je via groene stroom wordt bevoorraadt als je een contract afsluit dat er belooft.

Vier lampen waarvan drie zwarte en één groene.

Kiezen voor een aanbod van groene stroom maar grijze stroom ontvangen is onvermijdelijk.

Hoe is dat mogelijk? Heel eenvoudig: in België injecteren alle energieproducenten hun stroom op éénzelfde net. Met andere woorden, stroom afkomstig van hernieuwbare bronnen wordt vermengd met stroom van kernenergie of van fossiele bronnen (steenkool, olie, aardgas). Bijgevolg maken alle Belgische gezinnen gebruik van dezelfde elektriciteit. Het is onmogelijk een onderscheid te maken op het ogenblik dat de stroom uit het stopcontact komt.

De enige manier om er zeker van te zijn dat je je steentje bijdraagt tot de duurzame ontwikkeling is te kijken naar de manier waarop de leveranciers van groene energie hun stroom produceren.

Garanties van oorsprong, een compensatiesysteem

In België bieden de meeste leveranciers groene stoom aan, terwijl ze vaak massaal in kernenergie of fossiele bronnen investeren.
De Aarde van groene kleur

Ja, je leest het goed! Ook al lijkt dit op papier tegenstrijdig, toch is het perfect mogelijk. Groenstroomleveranciers die niet voldoende, of zelf helemaal geen hernieuwbare elektriciteit produceren, zijn helemaal niet verplicht hun eigen groenestroominstallaties te bezitten of te bouwen. Met de commercialisering van zo’n aanbod zijn ze enkel verplicht net zoveel groene stroom aan te kopen als jij verbruikt.

Daarvoor doen ze beroep op producenten waarvan de installaties zich hoofdzakelijk in de Scandinavische landen bevinden en die hen Europese certificaten of de zogenaamde “labels garantie van oorsprong” (GO’s) verstrekken. De bedoeling van die GO’s? De groene oorsprong bevestigen van stroom, die vervolgens aan de eindklant wordt verdeeld. Deze leveranciers hoeven dus enkel zo’n garanties in huis te halen, om een groenere balans te kunnen voorleggen. En zo kunnen ze volledig wettelijk verkondigen dat hun elektriciteit 100 % groen is.

En de leveranciers die zelf ook groene stroom produceren, hoeven er enkel eenzelfde hoeveelheid van te produceren, als ze er via hun groenestroomcontracten van verkopen.

Groene stroom commercialiseren betekent dus niet dat ze hernieuwbare energiebronnen ondersteunen. Bron: Greenpeace

Jaarlijkse controles om de verbintenissen van de leverancier te controleren

De gewestelijke regulatoren zien erop toe dat de leveranciers het Europese traceringssysteem wel degelijk respecteren en leggen hen daarom twee regels op. Ten eerste moeten ze de overheid jaarlijks de GO’s voor de tijdens de afgelopen periode verkochte groene stroom bezorgen. En ze zijn ten tweede verplicht maandelijks een lijst van klanten te bezorgen, aan wie ze hernieuwbare energie hebben geleverd.

Op basis van die informatie zullen de regulatoren het reële aantal verwachte GO’s berekenen, om zo na te gaan of er wel net zo veel groene stroom is geproduceerd als er is verkocht.

Milieubewust zijn is dus een onmogelijke opdracht?

Als de meeste leveranciers enkel de “groene kleur” van elders geproduceerde elektriciteit kopen, is dit alles dan niet meer dan een farce? Gelukkig niet!

Door in te gaan op een groen aanbod is de kans gering dat consumenten hoofdzakelijk hernieuwbare energiebronnen in België ondersteunen. Daar kunnen we niet omheen. Maar ze leveren op die manier wel een bijdrage tot het behalen van de door Europa bepaalde doelstellingen, waarmee ze hun steentje bijdragen tot een snellere overgang naar hernieuwbare energie. En willen ze nog een stapje verdergaan, dan kunnen ze altijd informatie opvragen over de energiemix van hun leverancier, door de door Greenpeace opgestelde rangschikking te consulteren. Door erop toe te zien dat de leverancier zich enkel bij groene producenten bevoorraadt, zijn ze er zeker van dat hun geld wordt gebruikt voor de verdediging van een zaak die hen nauw aan het hart ligt: de bescherming van de planeet!

Vraagt u zich nog af welke elektriciteitsleverancier u moet kiezen? U heeft hulp nodig om de groene elektriciteitsleveranciers de vergelijken? Aarzel niet om onze raadgevers te contacteren via telefoon (0800 37 447) of e-mail (info@energie-vergelijker.be).

Wat is de prijs van groene stroom?

Euro-symbool van groene kleurLaat ons wel wezen: een aanbod aan groene stroom is doorgaans duurder dan een klassiek aanbod. De reden? Kernenergie is goedkope energie in vergelijking met zonne- of windenergie, die momenteel nog niet rendabel zijn. Dit is te wijten aan de hoge operationele en investeringskosten.

In de praktijk vertaalt deze extra kost zich vaak in een hogere jaarlijkse vergoeding. Deze opwaartse tendens geldt ook voor de prijs per kWh elektriciteit maar daar doen zich dan weer twee praktijken voor. Sommige leveranciers zoals Engie Electrabel vermelden in hun tarievenlijst enkel het te betalen supplement ter ondersteuning van de productie van elektriciteit van hernieuwbare oorsprong. De consument moet dit bedrag dan optellen bij de klassieke prijs van het aanbod. Andere hebben ervoor gekozen rechtstreeks “groene producten” aan te maken door de tarieven als zodanig aan te passen.

Maar toch blijft het nog altijd mogelijk de hulpbronnen in stand te houden en tegelijk geld te besparen. Dagdagelijks kun je immers tal van handelingen stellen om je verbruik te beperken en dus ook je stroomfactuur te drukken. Vervang bijvoorbeeld je oude lampen door spaarlampen of haal de stekker uit het stopcontact van apparaten die je niet nodig hebt!

En bestaat er ook hernieuwbaar aardgas?

Aardgas is zeker geen hernieuwbare energie. De natuurlijk in de ondergrond van de aarde aanwezige voorraden aan fossiele brandstoffen slinken geleidelijk aan omdat ze veel sneller worden opgebruikt, dan de tijd die nodig is om ze weer aan te maken. En al naargelang de diepte en het type gasveld, kan de ontginning van aardgas zeer vervuilend zijn, ook al blijft die minder vervuilend dan de ontginning van steenkool.

Als tegengewicht voor de vaak desastreuze gevolgen voor het milieu zijn er geen mirakeloplossingen. De eerste ambitie van de ontginningstechnieken, waarmee soms kilometers diep kan worden gegraven, is uiteraard niet de bescherming van het milieu. Om milieubewuste consumenten te lokken heeft een aantal aardgasproducenten beslist om CO2-neutraal aardgas te commercialiseren. Het principe hiervan? De productie van CO2 is weliswaar onvermijdelijk maar sommige leveranciers verbinden zich er wel toe om die uitstoot te compenseren door ergens ter wereld milieuprojecten te ondersteunen.

Op de Belgische energiemarkt bieden enkel Mega en Luminus dat soort producten aan. Met haar “Ecogas”-aanbod belooft Mega, voor het bedrag van de aardgasconsumptie van haar klant, o.a. door de Verenigde Naties gecertificeerde projecten mee te financieren.

Reageren!